Het coronavirus: hoe beÔnvloedt het jouw dagelijks leven?

Gepost door SVF 
Ik had het gezien. Gaat weinig impact hebben op de (huis)artsen. Hooguit wat ketelmuziek bij de wappies.1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 13-01-2021 22:46 door Idefiqs.
Quote
R W xxx
Als je denkt dat het niet idioter kan, gelukkig is daar dan viruswaarheid nog nut smiley eye popping smiley

Quote

Artsenbrief aangaande vaccinatie
Aan: De weledelgeleerde heer / vrouweArtsenbrief aangaande vaccinatie

Van: bezorgde huisartsen, artsen en medisch specialisten

d.d. 5/1/2021

Betreft: Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin en Moderna mRNA-1273 vaccin

Beste collega (huis) arts,

Wij zijn van de stichting Viruswaarheid. Deze stichting bestaat uit een groep bezorgde (huis) artsen, micro / moleculair biologen en juristen, die de belangen van de burgers voorop stellen.

Op dit moment zijn wij in een fase gekomen dat het vaccineren tegen Covid-19 in Nederland wordt uitgerold en u zult de komende tijd dan ook starten met vaccineren. Onze mening is dat er onvoldoende rekening gehouden wordt met de mogelijke gevolgen. En wij willen u erop wijzen dat u ten alle tijde aansprakelijk gesteld kan worden indien zou blijken dat u onvolledige informatie heeft verschaft aan uw patiŽnten/ingeschrevenen voorafgaande aan de injectie. Deze vaccins maken gebruik van gentechnologie en vallen daarmee onder gentherapie strikt gesproken. De tijdelijke toekenning van een handelsvergunning onder voorwaarde is geen volledige goedkeuring of toegang tot de Nederlandse markt, maar is aan strikte voorwaarden gebonden.

Uiteraard bent u op de hoogte van de volgende artikelen uit de geneesmiddelenwet en overige informatie.

Maar omdat wij onze (acute) zorgen kenbaar willen maken aan u hebben wij deze hieronder voor u uitgelicht:

Geneesmiddelenwet artikel 84
Reclame die het rationele gebruik van een geneesmiddel niet bevordert wegens het ontbreken van een objectieve voorstelling van zaken, is verboden.
Misleidende reclame is verboden.
Geneesmiddelenwet artikel 40
Het is verboden een geneesmiddel in het handelsverkeer te brengen zonder handelsvergunning van de Europese Gemeenschap, verleend krachtens verordening 726/2004 dan wel krachtens die verordening juncto verordening 1394/2007, of van het College, verleend krachtens dit hoofdstuk.
Het is verboden een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning geldt, in voorraad te hebben, te verkopen, af te leveren, ter hand te stellen of in te voeren.
Een verbod als bedoeld in het tweede lid is niet van toepassing:
b. op geneesmiddelen voor onderzoek;
d. op geneesmiddelen voor geavanceerde therapie die met toestemming van het Staatstoezicht op de volksgezondheid worden bereid door een fabrikant volgens een recept voor een op bestelling gemaakt geneesmiddel dat voor een bepaalde patiŽnt op niet routinematige basis volgens specifieke kwaliteitsnormen en binnen dezelfde lidstaat in een ziekenhuis wordt gebruikt onder de exclusieve professionele verantwoordelijkheid van een arts;
Het Staatstoezicht ziet erop toe dat bij de bereiding van een geneesmiddel voor geavanceerde therapie als bedoeld in het derde lid, onder d, de eisen ter zake van de traceerbaarheid, de geneesmiddelenbewaking en de kwaliteit van het middel gelijkwaardig zijn aan die welke gelden voor de bereiding van geneesmiddelen voor geavanceerde therapieŽn waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen is vereist op grond van verordening 726/2004.
Geneesmiddelenwet 1.xx
Elke vorm van beÔnvloeding met het kennelijke doel het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen, dan wel het geven van de opdracht daartoe.

Geneesmiddelenwet 1.ijij
Publieksreclame: reclame voor een geneesmiddel die, gezien haar inhoud en de wijze waarop zij wordt geuit, kennelijk ook voor anderen dan beroepsbeoefenaren als bedoeld in artikel 82, onder a, is bestemd.

Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen artikel 13c.
Het is verboden in het kader van gentherapie wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen te verrichten dat gericht is op modificatie van de kiembaan en de daarin vastgelegde genetische identiteit van de proefpersoon.

Informed Consent
Het naleven door artsen van het beginsel van Ďinformed consentí is volgens de KNMG niet alleen in juridisch opzicht van belang. Goede communicatie met de patiŽnt is goed voor het wederzijds vertrouwen en bevordert de therapietrouw. Het recht op informatie en het toestemmingsvereiste (tezamen informed consent) vormen de spil van de patiëntenrechten. Deze beide rechten zijn in de arts-patiëntrelatie van cruciaal belang, en dat niet alleen om juridische redenen. Informed consent kan evenzeer een hulpmiddel zijn om, door communicatie en interactie, het bereiken van therapeutische doeleinden te bereiken.

De Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) geeft een wettelijke basis aan het informed consent. De wetgever had daarbij het oog op het vastleggen van reeds lang bestaande en erkende juridische en medisch-ethische plichten van de arts, en niet op het introduceren van nieuwe normen. Wel is het zo dat de inwerkingtreding van de WGBO de aandacht voor informed consent, en vooral voor de implementatie van het recht op informatie, heeft verhevigd.

De risicoís die niet zijn onderzocht
Immuungecompromitteerde personen De werkzaamheid, veiligheid en immunogeniciteit van het vaccin zijn niet beoordeeld bij immuungecompromitteerde personen, waaronder personen die met immunosuppressiva worden behandeld. De werkzaamheid van Comirnaty kan minder zijn bij immuungecompromitteerde personen.

Duur van de bescherming De duur van de bescherming die het vaccin biedt is niet bekend, omdat dit met lopende klinische onderzoeken nog wordt bepaald.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie Er is geen onderzoek naar interacties uitgevoerd.

Er is geen onderzoek naar gelijktijdige toediening van Comirnaty met andere vaccins uitgevoerd.

Borstvoeding Het is niet bekend of Comirnaty in de moedermelk wordt uitgescheiden

ernstige allergische reactie, Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

Goedkeuring
Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft besloten tot uitstel van de verplichting voor de fabrikant om de resultaten in te dienen van onderzoek met Comirnaty bij pediatrische patiŽnten ter preventie van COVID-19 Dit geneesmiddel is geregistreerd in het kader van een zogeheten Ďvoorwaardelijke toelatingí. Dit betekent dat aanvullend bewijs over de baten van dit geneesmiddel wordt afgewacht. Het Europees Geneesmiddelenbureau zal nieuwe informatie over dit geneesmiddel op zijn minst eenmaal per jaar beoordelen en zo nodig deze SPC aanpassen.

Onderzoeksfase
In het onderzoeksrapport staat:

Een fase 1/2/3, placebo-gecontroleerde, dubbelblind, studie om de effectiviteit, veiligheid, tolerabiliteit, immunogeniciteit en efficiŽntie van het Sars-Cov-2 RNA-Vaccin-Kandidaten voor gezonde individuen, zou duren tot 27 januari 2023.

Dit betekent dat ieder individu die het vaccin toegediend zal krijgen, onderdeel uitmaakt van de studie. Stel uw patiŽnt / cliŽnt hiervan op de hoogte.

Alternatief voor vaccines die reeds peer reviewed zijn
Ivermectine, sinds Juni 2020
HydroxyChloroquine, sinds Oktober 2020
Budesonide, sinds Oktober 2020
Vitamine D, sinds juli 2020
Van welke groepen zijn werking en bijwerkingen van de vaccins onbekend of weinig bekend?
Dat zijn de groepen die uitgesloten zijn van deelname aan de onderzoeken of die weinig vertegenwoordigd zijn.

De producenten van het betreffende Pfizer vaccin hebben o.a. de volgende groepen uitgesloten:

kinderen tot 16 jaar
mensen met een immuungecompromitteerde aandoening of het gebruik van immuunsuppressiva
mensen die sars-cov-2 al gehad hebben
Groepen die aan het Pfizer onderzoek hebben deelgenomen, maar weinig voorkwamen:
mediane leeftijd was 52 jaar (16 Ė 91 jaar); ouderen zoals 75+ kwamen weinig voor
Diabetes mellitus
COPD
De producenten van het Moderna vaccin hebben o.a. de volgende groepen uitgesloten:
Zwangeren en zwangerschapswens binnen 3 maanden
Borstvoeding
Sperma donoren
Sars-cov-2, mers, sars in de voorgeschiedenis
Anafylaxie
Bloedstollingsstoornissen
Bloed donoren
Urticaria
Mensen met een immuungecompromitteerde aandoening of het gebruik van immuunsuppressiva
Gelet op de volgende bijwerkingen die wij voor u hebben uitgelicht, benadrukken wij het belang van deze brief:
Anafylactische shock
Verlamming
Overlijden
Allergie
Een auto-immuun ziekte
Allergie voor PolyEthylene Glycol (PEG). Dit is een bestanddeel van de vaccins maar zit ook in tandpasta, cosmetica zoals gezichtscreme, verdikkingsmiddelen. Op basis van petroleum.
Wanneer u bovenstaande informatie negeert en de ontvangers van het vaccin niet deugdelijk op de mogelijke bijwerkingen attendeert, loopt u het risico om naderhand door de rechter aansprakelijk te worden bevonden voor vaccin-schade.

Alleen wanneer u deugdelijk informeert, kan er sprake zijn van een informed consent. Een patiŽnt mag na instructie alsnog de behandeling weigeren.

Bedenk daarbij dat bij u de bewijslast ligt. U zult desgewenst moeten kunnen aantonen dat u aan uw verplichting dienaangaande heeft voldaan.

Met vriendelijke groet en de meeste hoogachting,

Artsen Team Viruswaarheid

big smile smiley

Geweldig, en een meteoriet op je hoofd.
Even veel kans.
Best wel een sterk staaltje van een poging tot zoveel mogelijk angst en twijfel te zaaien... blijkbaar hebben die artsen van viruswaarheid toch aardig wat commerciŽle belangen bij zoveel mogelijk patiŽnten en volle ziekenhuizen.
"De Landelijke Huisartsen Vereniging zegt dat niet artsen, maar farmaceuten aansprakelijk zijn voor mogelijke bijwerkingen. Voorlichting is dan wel weer een taak voor huisartsen, maar volgens de LHV is die op orde. "Daar hebben we allerlei materiaal voor." Zoals het er nu naar uitziet, zullen huisartsen volgens de LHV nauwelijks met de vaccins van Pfizer en Moderna aan de slag gaan." [nos.nl]

eye rolling smiley
Zo'n brief met soort van passieve bedreigingen naar de priveadressen van artsen sturen, gaat nogal ver imo. Afgezien van dat het inhoudelijk niet verder komt dan een opsomming van wat feestboekpostjes.
Quote
R W xxx
Zo'n brief met soort van passieve bedreigingen naar de priveadressen van artsen sturen, gaat nogal ver imo. Afgezien van dat het inhoudelijk niet verder komt dan een opsomming van wat feestboekpostjes.

Volledig mee eens. Een bijzonder agressieve tactiek.

Hier meer info;
[www.volkskrant.nl]

Quote
Volkskrant
ĎDe brief is voor 80 procent intimidatieí, zegt Arno Akkermans, hoogleraar privaatrecht aan de VU die onderzoek doet naar aansprakelijkheid bij medische claims. ĎEr staan juridische normen in die niet van toepassing zijn op huisartsen, zoals uit de geneesmiddelenwet. Het klopt wel dat er ďinformed consentĒ moet zijn, maar dat ligt genuanceerder dan de brief doet voorkomen.í

Wanneer is een patiŽnt goed geÔnformeerd over een vaccin? LHV zocht de kwestie uit, nadat huisartsen vragen hadden gesteld over de brief. ĎAls huisartsen de voorlichting van het RIVM gebruikení, zegt een woordvoerster, Ďdan zijn de patiŽnten al voldoende geÔnformeerd.í

Dat klopt, zegt Akkermans. ĎEen huisarts kan verwijzen naar algemeen toegankelijke informatie van de overheid.í Bovendien, zegt hij, is er fundamenteel verschil tussen een patiŽnt die een huisarts als expert consulteert vanwege bepaalde klachten en een patiŽnt die reageert op een vaccinatieoproep. ĎNatuurlijk moet een huisarts de patiŽnt informeren, maar hij heeft dan meer een uitvoerende rol.í1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 14-01-2021 08:57 door der Magistrat.
Wat klopt er wel en wat klopt er niet in die brief?
Quote
Joris 6091088
Wat klopt er wel en wat klopt er niet in die brief?

Het sturen alleen al is belachelijk, jouw vraag doet daar niets aan af of doet Łberhaupt ter zake.
Quote
R W xxx
Quote
Joris 6091088
Wat klopt er wel en wat klopt er niet in die brief?

Het sturen alleen al is belachelijk, jouw vraag doet daar niets aan af of doet Łberhaupt ter zake.

Nee? Je hebt de brief niet gelezen?
Nee maar gezien jouw reacties is het verspilde moeite om daar op in te gaan. Zie voor je antwoord de post van Magistrat.
Artikel VK zegt dat patiŽnt voldoende geÔnformeerd is met de algemene overheidsinfo. Een jurist stelt eea. Inhoudelijk wordt er niet op het artikel van Viruswaarheid ingegaan.

Artikel van Viruswaaheid stelt oa:

Onderzoeksfase
In het onderzoeksrapport staat:

Een fase 1/2/3, placebo-gecontroleerde, dubbelblind, studie om de effectiviteit, veiligheid, tolerabiliteit, immunogeniciteit en efficiŽntie van het Sars-Cov-2 RNA-Vaccin-Kandidaten voor gezonde individuen, zou duren tot 27 januari 2023.

Dit betekent dat ieder individu die het vaccin toegediend zal krijgen, onderdeel uitmaakt van de studie. Stel uw patiŽnt / cliŽnt hiervan op de hoogte.


Jurist stelt dat je dat niet hoeft te melden. Inhoudelijk vind ik het nogal wat; onderdeel zijn van de studie. Is dat laatste waar? Of waarheid?
Mijn God, er zijn dus echt mensen die viruswaanzin serieus nemennut smiley.
Zucht.. hier gaan we weer. zelfs als iets overduidelijk simpelweg niet klopt (brief is aan de verkeerde gestuurd) ga je het alsnog verdedigen.
Moeten we het ook nog over chemstrails, 5G, en de maanlanding hebben?
5G en het vaccin hebben met elkaar te maken toch? via 5G kunnen gevaccineerden gevolgd en ge(de)activeerd worden, 4G is hier te traag voor

nut smileynut smileynut smiley
Een vriendin vertelde dat ze ook zo'n wappie sprak. Ze zei: "ik heb gele koorts vaccinatie gehad omdat ik naar buitenland ging. Misschien heb ik sindsdien al een chip in mijn lichaam, weet jij veel!" grinning smiley
Quote
MCW
Moeten we het ook nog over chemstrails, 5G, en de maanlanding hebben?

Ik ben chemtrailpiloot voor Soros, en ik heb mijn vaccinatie al via 5G.
Quote
Joris 6091088
Artikel VK zegt dat patiŽnt voldoende geÔnformeerd is met de algemene overheidsinfo. Een jurist stelt eea. Inhoudelijk wordt er niet op het artikel van Viruswaarheid ingegaan.

Artikel van Viruswaaheid stelt oa:

Onderzoeksfase
In het onderzoeksrapport staat:

Een fase 1/2/3, placebo-gecontroleerde, dubbelblind, studie om de effectiviteit, veiligheid, tolerabiliteit, immunogeniciteit en efficiŽntie van het Sars-Cov-2 RNA-Vaccin-Kandidaten voor gezonde individuen, zou duren tot 27 januari 2023.

Dit betekent dat ieder individu die het vaccin toegediend zal krijgen, onderdeel uitmaakt van de studie. Stel uw patiŽnt / cliŽnt hiervan op de hoogte.


Jurist stelt dat je dat niet hoeft te melden. Inhoudelijk vind ik het nogal wat; onderdeel zijn van de studie. Is dat laatste waar? Of waarheid?

Viruswaanzin/waarheid, whadever, is geen partij in deze crisis. Irrelevante wappieinfo derhalve.

Internationale wetenschappelijke instituten, de WHO zijn dit wel.

De brief van VW? Leuk, doen we niets mee.
Oprechte vragen aan de wappies (semi-agressief ja maar ik weet het echt niet anders te benoemen):

1. Als er een andere coalitie zou zijn, waren jullie dan nog argwanend?
2. Geloven jullie ook in satanistische pedofielennetwerken van de elite? Zo ja, waar is dat op gebaseerd?

Zolang er geen feiten zijn kan je toch serieus letterlijk alles bedenken en voor waarheid aannemen? Als ik een website maak met allemaal theorieŽn over dat smurfen echt bestaan en dat ik bij Lange Frans ga zitten en ga vertellen over de smurfen dan is het toch niet aut. de waarheid?
Quote
MCW
Zucht.. hier gaan we weer. zelfs als iets overduidelijk simpelweg niet klopt (brief is aan de verkeerde gestuurd) ga je het alsnog verdedigen.

En wat klopt er inhoudelijk niet? Of wel? Adressering is niet echt inhoudelijk.
Quote
Idefiqs
Irrelevante wappieinfo derhalve.

Wat is irrelevant aan de info? Wat klopt wel en wat klopt niet?
@mcw:
1: ja natuurlijk, het gaat er om dat er regels en maatregelen gemaakt en opgelegd worden en daar is men tegen.
2: Gates, altijd Gates. Zijn maatje Epstein is opgeofferd door de elite.

Viruswaanzin e.d. zijn een stel jengelende kleuters die allerlei kutgeintjes uithalen om een beetje aandacht te krijgen terwijl ze eigenlijk al lang in bed hadden moeten liggen.
Quote
MCW
Oprechte vragen aan de wappies (semi-agressief ja maar ik weet het echt niet anders te benoemen):

Ik help je wel, noem het: "mensen die een andere mening/denkwijze hebben dan ikzelf".
--dubbel1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 14-01-2021 11:56 door Carfanatic.
Quote
Joris 6091088
Quote
Idefiqs
Irrelevante wappieinfo derhalve.

Wat is irrelevant aan de info? Wat klopt wel en wat klopt niet?

Quote
R W xxx

Viruswaanzin e.d. zijn een stel jengelende kleuters die allerlei kutgeintjes uithalen om een beetje aandacht te krijgen terwijl ze eigenlijk al lang in bed hadden moeten liggen.

Niets aan toe te voegen.

Maar ik ben dan ook zijn schaap.
Quote
Joris 6091088
Quote
Idefiqs
Irrelevante wappieinfo derhalve.

Wat is irrelevant aan de info? Wat klopt wel en wat klopt niet?

Alvast vier dingen:

1. Het mRNA-vaccin is geen gentherapie.
2. Jezelf (huis)arts noemen kan iedereen wel zonder bewijs
3. Noodgebruik is een tijdelijke toestemming die een regering geeft voor een partij vaccins, op basis van beperkte gegevens. Een handelsvergunning is effectiever omdat het meer zekerheid geeft over de beschikbaarheid van het vaccin. Maar het is niet verplicht.
4. De aansprakelijkheid voor mogelijke bijwerkingen liggen (zoals bij elk vaccin) bij de leverancier, en niet bij de huisarts.3 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 14-01-2021 12:07 door MCW.
Quote
Idefiqs
Quote
Joris 6091088
Quote
Idefiqs
Irrelevante wappieinfo derhalve.

Wat is irrelevant aan de info? Wat klopt wel en wat klopt niet?

Quote
R W xxx

Viruswaanzin e.d. zijn een stel jengelende kleuters die allerlei kutgeintjes uithalen om een beetje aandacht te krijgen terwijl ze eigenlijk al lang in bed hadden moeten liggen.

Niets aan toe te voegen.

Maar ik ben dan ook zijn schaap.

Mooi hoor, discussiŽren en dan dit soort woorden gebruiken. Krachtig zeg!!
Quote
Joris 6091088
Quote
Idefiqs
Quote
Joris 6091088
Quote
Idefiqs
Irrelevante wappieinfo derhalve.

Wat is irrelevant aan de info? Wat klopt wel en wat klopt niet?

Quote
R W xxx

Viruswaanzin e.d. zijn een stel jengelende kleuters die allerlei kutgeintjes uithalen om een beetje aandacht te krijgen terwijl ze eigenlijk al lang in bed hadden moeten liggen.

Niets aan toe te voegen.

Maar ik ben dan ook zijn schaap.

Mooi hoor, discussiŽren en dan dit soort woorden gebruiken. Krachtig zeg!!

Quote
Idefiqs

Viruswaanzin/waarheid, whadever, is geen partij in deze crisis. Irrelevante wappieinfo derhalve.

Welke letter van het woord 'irrelevante' behoeft nadere toelichting? confused smiley

Quote
Joris 6091088
Mooi hoor, discussiŽren en dan dit soort woorden gebruiken. Krachtig zeg!!

Je verwart discussiŽren met het uitwisselen van standpunten, maar ik heb niet de indruk dat dit verschil gaat aankomen.1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 14-01-2021 12:42 door Idefiqs.
Quote
Joris 6091088

Artikel van Viruswaaheid stelt oa:

Onderzoeksfase
In het onderzoeksrapport staat:

Een fase 1/2/3, placebo-gecontroleerde, dubbelblind, studie om de effectiviteit, veiligheid, tolerabiliteit, immunogeniciteit en efficiŽntie van het Sars-Cov-2 RNA-Vaccin-Kandidaten voor gezonde individuen, zou duren tot 27 januari 2023.

.... en wat staat er in "het onderzoeksrapport" (bron????) nog voor en na deze zin?
Met het citeren van slechts 1 zin en weglaten van bijbehorende tekst kun je de betekenis van een zin compleet uit z'n verband halen en kun je aan die enkele zin heel gemakkelijk een geheel andere draai geven die wel in het eigen straatje te pas komt.
Dit soort bronmisbruik wordt voornamelijk toegepast als een goedkope poging om eigen standpunten kracht bij te zetten, dit werkt met name heel goed bij mensen die toch al niet begrijpend kunnen/willen lezen.

Quote
Joris 6091088

Dit betekent dat ieder individu die het vaccin toegediend zal krijgen, onderdeel uitmaakt van de studie. Stel uw patiŽnt / cliŽnt hiervan op de hoogte.

Is dit een geciteerde conclusie vanuit "het onderzoeksrapport" of een conclusie die Viruswaarheid zelf verbindt aan een uit z'n verband gerukte zin?
Quote
Idefiqs
Altijd goed om te horen dat alles op z'n pootjes terecht is gekomen.thumbs up

Maar wie heeft de hond gehouden?
Ik heb het huis, bedrijf, ons kind, onze vrienden, mijn waardigheid en de hond gehouden. Zij een zak geld.

Dan is zelfs een pandemie maar bijzaak. Ik ervaar hooguit wat ongemakkelijkheden zoals de feestjes en het gezellig samen zijn.1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 14-01-2021 15:18 door michel1975.
Afgaand op eerdere reacties zou je nu van fijngevoelige goedgelovigen onder ons het onderstaande kunnen terugkrijgen (ik heb gewoon wat woorden vet gemaakt):

Quote
Muddy Bandit
Met het citeren van slechts 1 zin en weglaten van bijbehorende tekst kun je de betekenis van een zin compleet uit z'n verband halen en kun je aan die enkele zin heel gemakkelijk een geheel andere draai geven die wel in het eigen straatje te pas komt.
Dit soort bronmisbruik wordt voornamelijk toegepast als een goedkope poging om eigen standpunten kracht bij te zetten, dit werkt met name heel goed bij mensen die toch al niet begrijpend kunnen/willen lezen.

Dan vinden ze dat bewezen is dat ze moreel boven de ander staan en dat daarom een inhoudelijke reactie niet nodig is.
Quote
michel1975
Quote
Idefiqs
Altijd goed om te horen dat alles op z'n pootjes terecht is gekomen.thumbs up

Maar wie heeft de hond gehouden?
Ik heb het huis, bedrijf, ons kind, onze vrienden, mijn waardigheid en de hond gehouden. Zij een zak geld.

Dan is zelfs een pandemie maar bijzaak. Ik ervaar hooguit wat ongemakkelijkheden zoals de feestjes en het gezellig samen zijn.

Dan heb je wel andere dingen aan je hoofd, begrijpelijk.
Quote
MCW

2. Jezelf (huis)arts noemen kan iedereen wel zonder bewijs

Dit is in ieder geval niet waar, arts is een beschermde titel. Jezelf voor arts uitgeven als je dit niet bent is strafbaar.

Maar ook artsen en andere "wetenschappers" kunnen ook de wappiestatus krijgen, die titel is niet beschermd.
Quote
Idefiqs
Quote
michel1975
Quote
Idefiqs
Altijd goed om te horen dat alles op z'n pootjes terecht is gekomen.thumbs up

Maar wie heeft de hond gehouden?
Ik heb het huis, bedrijf, ons kind, onze vrienden, mijn waardigheid en de hond gehouden. Zij een zak geld.

Dan is zelfs een pandemie maar bijzaak. Ik ervaar hooguit wat ongemakkelijkheden zoals de feestjes en het gezellig samen zijn.

Dan heb je wel andere dingen aan je hoofd, begrijpelijk.
Ow maar ik klaag niet. Integendeel. Op het financiŽle vlak na ben ik er uiteindelijk bijna alleen maar op vooruit gegaan.
Quote
Joris 6091088
Wat klopt er wel en wat klopt er niet in die brief?
Tijd voor een disinfo-meister vlaggetje naast profielen daar waar van toepassing.

Dat lijkt me ten goede komen voor de helderheid. big smile smiley
Quote
louisz
Afgaand op eerdere reacties zou je nu van fijngevoelige goedgelovigen onder ons het onderstaande kunnen terugkrijgen (ik heb gewoon wat woorden vet gemaakt):

Quote
Muddy Bandit
Met het citeren van slechts 1 zin en weglaten van bijbehorende tekst kun je de betekenis van een zin compleet uit z'n verband halen en kun je aan die enkele zin heel gemakkelijk een geheel andere draai geven die wel in het eigen straatje te pas komt.
Dit soort bronmisbruik wordt voornamelijk toegepast als een goedkope poging om eigen standpunten kracht bij te zetten, dit werkt met name heel goed bij mensen die toch al niet begrijpend kunnen/willen lezen.

Dan vinden ze dat bewezen is dat ze moreel boven de ander staan en dat daarom een inhoudelijke reactie niet nodig is.
thumbs up

@CF, waarom dragen jouw striphelden geen muilkorf of is dit een huiselijk tafereeltje? drinking smiley
Quote
R W xxx
Quote
louisz
Afgaand op eerdere reacties zou je nu van fijngevoelige goedgelovigen onder ons het onderstaande kunnen terugkrijgen (ik heb gewoon wat woorden vet gemaakt):

Quote
Muddy Bandit
Met het citeren van slechts 1 zin en weglaten van bijbehorende tekst kun je de betekenis van een zin compleet uit z'n verband halen en kun je aan die enkele zin heel gemakkelijk een geheel andere draai geven die wel in het eigen straatje te pas komt.
Dit soort bronmisbruik wordt voornamelijk toegepast als een goedkope poging om eigen standpunten kracht bij te zetten, dit werkt met name heel goed bij mensen die toch al niet begrijpend kunnen/willen lezen.

Dan vinden ze dat bewezen is dat ze moreel boven de ander staan en dat daarom een inhoudelijke reactie niet nodig is.
thumbs up

@CF, waarom dragen jouw striphelden geen muilkorf of is dit een huiselijk tafereeltje? drinking smiley
Ook huiselijke taferelen kunnen op een dictatuur lijkengrinning smileysmileys with beer
Quote
Anderson
Quote
Joris 6091088
Wat klopt er wel en wat klopt er niet in die brief?
Tijd voor een disinfo-meister vlaggetje naast profielen daar waar van toepassing.

Dat lijkt me ten goede komen voor de helderheid. big smile smiley

Kun jij niet info van disinfo onderscheiden dan? Heb je daar een vlaggetje voor nodig? Iedereen mag toch geloven wat ie wil? Dat doe ik ook. Zonder (in tegenstelling tot de meesten hier) onhebbelijk te worden. Ik quote gerust hier een hele meute "lieve", onderbouwende woordjes.

Om het nog makkelijker te maken: de overheid bepaalt wel wat nep en echt is: [euvsdisinfo.eu]
Quote
Anderson
Quote
Joris 6091088
Wat klopt er wel en wat klopt er niet in die brief?
Tijd voor een disinfo-meister vlaggetje naast profielen daar waar van toepassing.

Dat lijkt me ten goede komen voor de helderheid. big smile smiley

thumbs up

Namen met flink wat cijfers er achter is vaak al een goede graadmeter.winking smiley
Quote

Om het nog makkelijker te maken: de overheid bepaalt wel wat nep en echt is: [euvsdisinfo.eu]
Je bent ook een pro Rusland wappie?
Quote
Joris 6091088
Quote
Anderson
Quote
Joris 6091088
Wat klopt er wel en wat klopt er niet in die brief?
Tijd voor een disinfo-meister vlaggetje naast profielen daar waar van toepassing.

Dat lijkt me ten goede komen voor de helderheid. big smile smiley

Kun jij niet info van disinfo onderscheiden dan? Heb je daar een vlaggetje voor nodig? Iedereen mag toch geloven wat ie wil? Dat doe ik ook. Zonder (in tegenstelling tot de meesten hier) onhebbelijk te worden. Ik quote gerust hier een hele meute "lieve", onderbouwende woordjes.

Om het nog makkelijker te maken: de overheid bepaalt wel wat nep en echt is: [euvsdisinfo.eu]

Je hebt wel gelijk dat je alles mag geloven wat je wilt. Je hebt geen gelijk als je vindt dat je mag misleiden. In dat laatste geval is er sprake van desinformatie.

Rathenau zegt er dit over;

onware, inaccurate of misleidende informatie die intentioneel wordt gecreŽerd en verspreid omwille van economisch profijt of om een persoon, sociale groep, organisatie of land te schadení.

Dit is wat viruswaarheid doet, daarom laat ik mij niet verleiden de door hen verspreide desinformatie te weerleggen. Dan eindig je in een moeras waar je niet meer uitkomt. En dat is in wezen de kern waar het om gaat. Ik ben geen viroloog, ik ben geen arts, ik ben geen specialist op het gebied van micro organismen en pandemiŽn. Dit impliceert dat ik goed na moet denken hoe ik de voor mij relevante informatie op die terreinen verzamel waarop ik mijn meningen baseer. Dus kijk ik wie de afzender is, hoe informatie tot stand komt. en wie controleert of deze informatie juist is.

We leven in een van de weinige landen met een langdurige traditie op het gebied van de parlementaire democratie. Er zijn veel checks en balances die waken over de zuiverheid van wetten en de integriteit van publieke instituties. Hetzelfde geldt voor de wetenschap, de journalistiek, het maatschappelijke middenveld zoals vakbonden en andere belangenorganisaties, etc, etc. Dat (buitenlandse) actoren profijt hebben bij het ter discussie stellen van de objectiviteit van onze instituties is een feit. Dat zien we ook terug op de flanken van ons politieke stelsel en bij sommige niet gouvermentele organisaties. En met resultaat, zoals ook in dit topic zichtbaar wordt. Waarmee ik niet wil zeggen dat wij in een perfecte maatschappij leven. Er gaat ook hier veel mis, kijk naar de toeslagen affaire. En het ongelijke speelveld m.b.t. lobbygroepen en de toegang die deze groepen hebben tot de politiek. Big money zeg maar. Maar onze staatsinrichting is gebaseerd op vrijheid en gelijkheid voor de wet.

Er zijn veel verschillende partijen die belang hebben bij politieke en maatschappelijke instabiliteit. We zitten nu midden in de ergste crisis sinds WOII, waar agitatoren hun kans schoon zien bij de bevolking twijfel te zaaien over de kwaliteit en legitimiteit van onze overheid. Destabiliseren noemen we dat. Daarom kijk ik wie welke belangen heeft en waarom.

Trap er niet in.

Interessant leesvoer.3 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 14-01-2021 17:36 door Idefiqs.
Quote
Joris 6091088
Quote
Anderson
Tijd voor een disinfo-meister vlaggetje naast profielen daar waar van toepassing.
Dat lijkt me ten goede komen voor de helderheid. big smile smiley
Kun jij niet info van disinfo onderscheiden dan? Heb je daar een vlaggetje voor nodig?
Ik kan dat heel erg prima. Ik denk dat Idefiqs dat kan beamen.

Maar niet iedereen vindt dat ie de tijd heeft of moet maken om dubieuze stellingen even te controleren op feitelijkheid. En slikt het dan wel als zoete koek. Nu is de ene kolder de andere niet. Dat bewijst mijn opmerking die natuurlijk even kolderiek is als in de kern indicatief wel waar we mee te maken hebben in al dit soort onderwerpen die niet gaan over of er nu een M6 of een M5 boutje in het deurpaneel van de nieuwste Mercedes zit.

Quote
Joris 6091088
Iedereen mag toch geloven wat ie wil?
Meningen als feiten poneren in dit soort onderwerpen gaan niet meer over geloven, maar over misleiden en andere mensen overtuigen van dat "geloof" verpakt als "feiten" (en de misleiding). Het gaat in de Kamer vandaag over buitenlandse beÔnvloeding uit "onvrije landen" - en dan vooral in het licht van beÔnvloeding via onder andere geloof - althans, via organisaties aan een geloof opgehangen. Je bent vrij om te geloven in dit land, of dat nu in een God is of tegen een virus. Sommigen zouden een geloof ook een virus noemen. Maar op het moment dat dat geloof ergens in zich tegen onze maatschappij keert, tegen de democratie, of tegen onze nationale gezondheid, dan hebben we wel te maken met een probleem, als dat geloof gestoeld is op en bedoeld is als bewuste misleiding. En ondermijning.
Quote
Joris 6091088
Om het nog makkelijker te maken: de overheid bepaalt wel wat nep en echt is: [euvsdisinfo.eu]
Dat is niet "de overheid" of een ministerie van de waarheid. De organisatie is klein en krijgt vrijwel alle "debunk" content kant en klaar aangeleverd van tientallen onafhankelijke organisaties in het veld, welke ze nog eens beoordelen. Het is daarmee een krachtig middel dat gestoeld is op lokaal maatschappelijk middenveld buiten overheidsbemoeienis.1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 14-01-2021 17:49 door Anderson.
Quote
Anderson
Quote
Joris 6091088

Kun jij niet info van disinfo onderscheiden dan? Heb je daar een vlaggetje voor nodig?

Ik kan dat heel erg prima. Ik denk dat Idefiqs dat kan beamen.

Dat kan en wil ik zeer zeker beamen.thumbs up
Quote
michel1975
Quote
Idefiqs
Altijd goed om te horen dat alles op z'n pootjes terecht is gekomen.thumbs up

Maar wie heeft de hond gehouden?
Ik heb het huis, bedrijf, ons kind, onze vrienden, mijn waardigheid en de hond gehouden. Zij een zak geld.

Dan is zelfs een pandemie maar bijzaak. Ik ervaar hooguit wat ongemakkelijkheden zoals de feestjes en het gezellig samen zijn.

Nou ja, je hebt nu iets met een keientrekker.
Quote
Boppie
Quote
michel1975
Quote
Idefiqs
Altijd goed om te horen dat alles op z'n pootjes terecht is gekomen.thumbs up

Maar wie heeft de hond gehouden?
Ik heb het huis, bedrijf, ons kind, onze vrienden, mijn waardigheid en de hond gehouden. Zij een zak geld.

Dan is zelfs een pandemie maar bijzaak. Ik ervaar hooguit wat ongemakkelijkheden zoals de feestjes en het gezellig samen zijn.

Nou ja, je hebt nu iets met een keientrekker.

Zegt een valleiaardappelknager.
Sorry, alleen geregistreerde gebruikers met een forumprofiel mogen berichtenplaatsen. Nog geen forumprofiel? Maak die dan hier aan.